PODATKI I OPŁATY

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I OPŁATA OD UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

1. Podatek od nieruchomości – zwolnienie, bądź przedłużenie terminu płatności rat
Każda gmina uzyskała prawo do wprowadzenia następujących udogodnień dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią COVID-19:
a) Zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) Przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.
Przyznanie powyższych udogodnień leży tylko i wyłącznie w gestii danej gminy, która decyduje o rodzaju i zakresie ulg w uchwale rady gminy.

2. Opłata za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności do 30.06.2020 r.
Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30.06.2020 r. Termin ten może jeszcze ulec przedłużeniu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

II. PODATKI DOCHODOWE – PIT i CIT

1. Odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 r. obowiązku płatników wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od pracowników oraz zleceniobiorców

Ustawa przewiduje odroczenie obowiązku płatników w zakresie wpłaty do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych za marzec i kwiecień 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, z umów zlecenia i umów o dzieło, a także praw autorskich i praw pokrewnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników – o ile ci płatnicy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19.

Wpłaty tych zaliczek płatnik musi dokonać do dnia 1 czerwca 2020 r.

2. Odroczenie do dnia 20 lipca 2020 r. terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków (podatek od nieruchomości komercyjnych) za miesiące marzec-maj 2020 r.

Odroczenie płatności podatku od przychodów z budynków dotyczy zarówno podatników PIT, jak i CIT.

Odroczenie płatności podatku jest możliwe, o ile:
a) podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
b) uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe:
a. o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca w 2019 r.,
b. w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla podatników rozpoczynających działalność w 2020 r., bądź w ostatnim kwartale 2019 r. (i w tym okresie nie uzyskali jeszcze przychodów) oraz dla podatników, którzy w 2019 r. stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, jedynym wymogiem jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

3. Odroczenie terminów na złożenie rocznych deklaracji podatkowych PIT i CIT za 2019 r. oraz wpłaty należnego podatku

Ustawa przewiduje odroczenie terminów do złożenia rocznych deklaracji podatkowych oraz zapłaty należnego podatku dochodowego:
a) w PIT do dnia 31 maja 2020 r. – zgodnie z ustawą złożenie deklaracji lub wpłata należnego podatku po 30 kwietnia 2020 r. (ale najpóźniej 31 maja 2020 r.) jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika czynnego żalu. W takim wypadku organ podatkowy nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo karno – skarbowe, a wszczęte umarza.

Złożenie rocznej deklaracji i zapłata podatku musi jednak nastąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2020 r.

b) w CIT dla przedsiębiorców – do dnia 31 maja 2020 r. (dla organizacji pożytku publicznego – do 31 lipca 2020 r.).

Odroczenie przesuwa jedynie termin płatności podatku, powodując niepowstawanie odsetek, jednak żadne należności nie podlegają umorzeniu.

4. Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 a obniżenie podatku dochodowego PIT oraz CIT

Ustawa wprowadza możliwość odliczenia wartości darowizn dokonanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. na rzecz walki z epidemią COVID-19 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym – zarówno PIT, jak i CIT.

Możliwość odliczenia dotyczy zarówno darowizn pieniężnych, jak i rzeczowych dokonanych na rzecz:
1) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wpisanych do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub lekarzy i lekarzy dentystów, opracowywany przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą);
2) Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W okresie do 30.04.2020 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200 % wartości darowizny, a w przypadku darowizn dokonanych w maju 2020 r. – 150 % wartości darowizny. Od 1.06.2020 r. do 30.09.2020 r. odliczeniu będzie podlegała kwota odpowiadająca równowartości dokonanej darowizny.

5. Rozliczenie straty podatkowej w PIT i CIT poniesionej w 2020 r. z dochodem/ przychodem za 2019 r.

Podatnicy CIT oraz PIT prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy w powodu epidemii COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z prowadzonej działalności oraz uzyskali w 2020 r. przychody z prowadzonej działalności o co najmniej 50 % niższe niż przychody z tej działalności za 2019 r. mogą jednorazowo obniżyć przychód/ dochód uzyskany w 2019 r. o wysokość tej straty (nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł).

Możliwość rozliczenia straty występuje jedynie, gdy zostały spełnione obie przesłanki (tj. uzyskanie straty w 2020 r. oraz przychody w 2020 r. o co najmniej 50 % niższe niż w roku poprzednim).

Jeśli kryteria do rozliczenia starty zostaną spełnione, podatnik może dokonać stosownego pomniejszenia poprzez złożenie korekty zeznania za rok 2019 r.

6. Zmiany w zakresie tzw. „ulgi za złe długi” w PIT i CIT

Ustawa zwalnia z obowiązku zwiększania dochodu (podstawy opodatkowania) o wartość niezapłaconych w terminie 90 dni od daty wskazanej na fakturze/ rachunku należności (podatnicy, którzy nie dokonali zapłaty za fakturę w terminie 90 dni muszę zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość wydatku ujętego w kosztach, faktycznie nieopłaconego).

Zwolnienie z powyższego obowiązku dotyczy zarówno podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą, jak i CIT oraz jest możliwe za okresy rozliczeniowe przypadające w roku 2020, w których:
a) podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 oraz
b) uzyskane przez podatnika w danym okresie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe:
a. o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 r.,
b. w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w 2019 r. średnich przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dla podatników rozpoczynających działalność w 2020 r., bądź w ostatnim kwartale 2019 r. (i w tym okresie nie uzyskali jeszcze przychodów) oraz dla podatników, którzy w 2019 r. stosowali formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów, jedynym wymogiem jest poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

7. Jednorazowe odpisy amortyzacyjne w PIT i CIT – środki trwałe do produkcji towarów niezbędnych w walce z COVID-19

Podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w 2020 roku.

Za towary, o których mowa powyżej uważa się w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.

8. Zmiana trybu uiszczania zaliczek na podatek dochodowy PIT i CIT

Ustawa przewiduje, że podatnicy PIT oraz CIT spełniający kryteria dla małych przedsiębiorców, mogą zrezygnować z wpłacania zaliczek na podatek dochodowy za okres od marca 2020 r. do końca roku w formie uproszczonej.

Warunkiem rezygnacji jest wyłącznie ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych COVID-19.

O rezygnacji z uiszczania zaliczek w formie uproszczonej podatnik informuje w zeznaniu podatkowym za rok 2020 r.

9. Ulga IP Box w PIT i CIT – stawka 5 % dla dochodów z praw własności intelektualnej

Preferencyjna stawka 5 % stosowana jest do dochodów osiąganych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (m.in. z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, autorskie prawo do programu komputerowego).

Ustawa daje możliwość skorzystania z preferencyjnej stawki podatkowej już w rozliczanych w trakcie roku podatkowego zaliczkach na podatek (a nie dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym), w stosunku do kwalifikowanego dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o ile są one wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19.

10. Ulga badawczo – rozwojowa
Zmiany w zakresie ulgi B+R (badawczo – rozwojowa) wprowadzone ustawą umożliwiają podatnikom osiągającym przychody z działalności gospodarczej (zarówno podatnikom podatku PIT, jak i CIT) odliczenie od dochodu kosztów kwalifikowanych ponoszonych w 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, już przy wpłacaniu zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku.

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)

Zmiany w VAT nie są znaczące i przewidują m.in. następujące udogodnienia:

b.1. Możliwość wystawienia paragonu/ faktury dokumentujących sprzedaż w formie elektronicznej – warunkiem jest zgoda nabywcy;

b.2. Odroczenie w czasie wprowadzenia zmian w zakresie VAT:
a) nowa matryca stawek VAT zaczyna obowiązywać od 1 lipca 2020 r.,
b) termin na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT został wydłużony z 3 do 14 dni;
c) dla dużych przedsiębiorców przesunięto wejście w życie nowej struktury JPK-V7M (zastępującej JPK_VAT i VAT-7) z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;

IV. WYDŁUŻENIE TERMINÓW – SCHEMATY PODATKOWE I CENY TRANSFEROWE

1. Odroczenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r.

Odroczenie terminu na złożenie informacji TP-R dotyczy tylko podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Jest to zatem rozwiązanie dla podatników zobowiązanych do złożenia TP-R przed 30.09.2020 r. – podatnik ten ma dodatkowy czas do 30 września do złożenia informacji o cenach transferowych za 2019 r.

2. Zawieszenie terminów przewidzianych na raportowanie schematów podatkowych

Terminy przewidziane na raportowanie schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu, w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

V. POSTĘPOWANIA PODATKOWE, SĄDOWOADMINISTRACYJNE, WNIOSKI O INTERPRETACJE ORAZ EGZEKUCJA W ADMINISTRACJI

b.2.1. Zawieszenie terminów

Na mocy ustawy, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Dotyczy to terminów m.in. w następujących postępowaniach:
1) postępowanie sądowoadministracyjne,
2) postępowanie egzekucyjne,
3) postępowanie karne skarbowe,
4) postępowanie administracyjne,
5) postępowanie i kontrole prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej,
6) kontrole celno-skarbowe.

Należy pamiętać, że zawieszeniu ulegają terminy procesowe i sądowe, co nie oznacza, że zawieszone są również same postępowania.

b.2.2. Wstrzymanie administracyjnych postępowań egzekucyjnych

Ustawa przewiduje, iż Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, wstrzymać administracyjne postępowania egzekucyjne należności pieniężnych.
W okresie wstrzymania postępowań egzekucyjnych możliwe jednak będzie dokonywanie wypłaty z zajętego rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, nie zostało jeszcze wydane.

b.3. Przedłużenie terminów na wydanie interpretacji indywidualnych

Trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące – dotyczy to wniosków:

a) złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 31.03.2020 r.),
b) złożonych od dnia wejścia w życie ustawy (od 31.03.2020 r.) do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.
Termin ten może jeszcze ulec dalszemu wydłużeniu.