Sprawy pracownicze

Nasze usługi obejmują sprawy z zakresu prawa pracy. W tym obszarze wspieramy zarówno pracodawców, jak i pracowników, świadcząc następujące usługi:

  • udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii prawnych,
  • reprezentacja Klientów w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowanie, wynagrodzenie, mobbing, wydanie świadectwa pracy,
  • przygotowywanie regulaminów wymaganych przepisami prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania, gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • udział w rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
  • opiniowanie Pracowniczych Programów Emerytalnych.