Pomoc publiczna

1. Wsparcie działalności artystycznej lub twórczej

Ustawa przewiduje możliwość przyznania wsparcia finansowego dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w przypadku gdy działalność twórcza lub artystyczna nie może być kontynuowana w obecnej formie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ze względu na wprowadzone ograniczenia, zakazy i nakazy i może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, bez naruszania tych ograniczeń, zakazów i nakazów pod warunkiem zmiany formy upowszechniania tej działalności.

Wsparcie jest przyznawane na dofinansowanie wydatków na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i artystycznej.

Wsparcia finansowego może udzielić minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub wyznaczona przez niego państwowa instytucja kultury w ramach programów ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uproszczona procedura odraczania płatności, umarzania lub rozkładania na raty czynszów za najem, dzierżawę lub użytkowanie nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa

Ustawa upraszcza procedurę umarzania, odraczania płatności lub rozkładania na raty należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości Skarbu Państwa w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji w przedmiocie umorzenia, odroczenia płatności lub rozłożenia na raty jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, bez konieczności uzyskania zgody wojewody.

Ustawa przewiduje również możliwość odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu czynszu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa, na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek COVID-19. Organami uprawnionymi do podjęcia decyzji w w/w zakresie są: starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, na rzecz których ustanowiony został trwały zarząd –w stosunku do nieruchomości znajdujących się w zasobie tych podmiotów.

3. Uproszczona procedura odraczania płatności, umarzania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, które przypadają jednostkom samorządu terytorialnego

Organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym. Odstąpienie od dochodzenia należności możliwe jest na podstawie wniosku złożonego przez podmiot, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu COVID-19.

Dodatkowo, ustawodawca udzielił tymczasowych kompetencji organowi wykonawczemu jednostek samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta, zarząd powiatu lub zarząd województwa) do podejmowania decyzji o odraczaniu płatności, umarzaniu, rozkładaniu na raty lub odstąpieniu od dochodzenia należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Uprawnienie organu wykonawczego obowiązuje do czasu określenia zasad przydzielania w/w ulg przez organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego.

4. Poręczenie i gwarancja spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców

Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielić, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich lub dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6. marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnie płynności finansowej. Poręczenie lub gwarancja udzielane są na wniosek przedsiębiorcy i nie mogą obejmować więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją.

5. Wsparcie udzielane przez Agencje Rozwoju Przemysłu S.A.

Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadza możliwość udzielenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia finansowego dla przedsiębiorców, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Wsparcie może być przyznane w szczególności w formie pożyczek, gwarancji lub poręczenia oraz leasingu lub innych instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych.

Wsparcie udzielane będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. a przedsiębiorcą chcącym skorzystać z proponowanych form pomocy, zgodnie z procedurą wskazaną w ustawie.

6. Inne formy pomocy publicznej

Pomoc publiczna, w zakresie prawa podatkowego oraz prawa pracy, może być realizowana w następujących formach:

a) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na podstawie uchwały rady gminy;

b) możliwość przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu, na podstawie uchwały rady gminy;

c) możliwość zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, na podstawie rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

d) możliwość dofinansowania przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w sytuacji spadku obrotów gospodarczych na skutek COVID-19, na podstawie umowy zawartej ze starostą;

e) możliwość przyznania przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, na podstawie umowy zawartej ze starostą;

f) możliwość udzielenia mikroprzedsiębiorcom jednorazowej pożyczki z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, na podstawie umowy zawartej ze starostą;

g) możliwość dofinansowania organizacjom pozarządowym lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w sytuacji spadku przychodów na skutek COVID-19, na podstawie umowy zawartej ze starostą;

h) zwolnienie przedsiębiorców zatrudniających do 49 pracowników oraz samozatrudnionych, z obowiązku zapłaty nieopłaconych należności z tytuły składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, w całości lub w części.